Loading page...
News
Massag a. s. Massag a. s.

News

Pozvánka na konání řádné valné hromady

Pozvánka na konání řádné valné hromady   

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti MASSAG, a. s. svolává představenstvo společnosti řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti MASSAG, a. s., se sídlem: Bílovec, Opavská 272/2, PSČ 743 01, okres Nový Jičín, IČ: 00010367, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 117 (dále též jen „společnost“)

Datum a hodina konání:        30. 06. 2021 v 10:00 hodin   

Místo konání:                        sídlo společnosti MASSAG, a. s., Bílovec, Opavská 272/2, v zasedací místnosti společnosti MASSAG, a. s., Opavská 272/2, Bílovec  

Prezence akcionářů proběhne od 9:30 hodin v místě konání řádné valné hromady.   

 

 

 

Pořad jednání řádné valné hromady:      

1. Zahájení      

2. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady     

3. Volba předsedy valné hromady  

4. Volba orgánů valné hromady  

5. Rozhodnutí o návrhu na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře včetně rozhodnutí o výši protiplnění              

6. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020  

7. Zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti za rok 2020 a stanovisko k účetní závěrce společnosti a zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích  

8. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 včetně příloh a zpráva auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti    

9. Projednání a schválení návrhu na zúčtování hospodářského výsledku za rok 2020 

10. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2021  

11. Projednání zprávy o vztazích 

12. Volba členů dozorčí rady  

13. Závěr   

Návrhy usnesení valné hromady včetně zdůvodnění nebo vyjádření představenstva k navrhovaným bodům pořadu jednání valné hromady              

Ad 2)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací a volební řád.

Zdůvodnění:

Jednací řád valné hromady je předvídaný stanovami společnosti pro jednání valné hromady. Představenstvo navrhuje jednat podle jednacího řádu, jehož znění je standardně využívané na dosavadních valných hromadách společnosti a vychází z dosavadní praxe na valných hromadách společnosti. Návrh jednacího řádu valné hromady je k nahlédnutí v sídle Společnosti.

Ad 3)

Zdůvodnění:

Podle požadavků zákona a stanov společnosti bude na valné hromadě zvolen předseda valné hromady.

Ad 4)

Zdůvodnění:

Podle požadavků zákona a stanov společnosti bude na valné hromadě zvolen zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátoři). Tyto orgány budou zvoleny v souladu s dosavadní praxi na valných hromadách Společnosti.

Ad 5)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře, a to KOH-I-NOOR WALDES, a. s, se sídlem Vršovická 478/51, Praha 10, IČ 250 40 014. Valná hromada dále schvaluje protiplnění za přechod účastnických cenných papírů ve výši 54,- Kč za akcii. Protiplnění bude dosavadním vlastníkům účastnických cenných papírů poskytnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději však 5 pracovních dnů ode dne předložení účastnických cenných papírů společnosti podle § 387 ZOK, a to bezhotovostním převodem na účet dosavadního vlastníka účastnického cenného papíru uvedený v seznamu akcionářů společnosti.

Zdůvodnění:

Zdůvodnění: Hlavní akcionář splňuje podmínky dané § 375 a násl. ZOK, jež ho opravňují požádat společnost o svolání valné hromady k rozhodnutí o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na tohoto akcionáře. Výše protiplnění byla navržena hlavním akcionářem, přiměřenost navrženého protiplnění byla doložena znaleckým posudkem zpracovaným soudním znalcem.

Závěr znaleckého posudku:

Účelem tohoto posudku je doložit přiměřenost výše protiplnění, které je povinen poskytnout hlavní akcionář, společnost KOH-I-NOOR WALDES, a. s., IČ: 250 40 014, se sídlem Vršovická 478/51, Vršovice, 101 00 Praha 10, ostatním akcionářům v nuceném přechodu účastnických cenných papírů vydaných společností MASSAG, a. s., se sídlem Opavská 272/2, 743 01 Bílovec, IČ: 000 10 367, dle ust. § 375 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Výsledná hodnota akcií společnosti MASSAG, a. s. byla stanovena likvidační metodou, která zohledňuje zásadu nejlepšího využití, ale také nejpravděpodobnějšího možného využití majetku pro daný účel, kterým je rozprodej majetku a ukončení činnosti společnosti. Tato metoda nejlépe odráží aktuální majetkovou a ekonomickou pozici společnosti. Při zvážení všech předpokladů a skutečností v posudku obsažených oceňuji hodnotu akcií ke dni ocenění 31. prosince 2020 pro daný účel na částku 54,-Kč (slovy: --- padesát čtyři koruny české ---) za 1 akcii v nominální hodnotě 260,-Kč

Znalecký posudek a údaje o hlavním akcionáři jsou k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 9,00 do 13,00 hodin. Společnost upozorňuje akcionáře, že podle § 379, odst. (3) ZOK mají právo na bezplatné vydání kopie dokumentů dle § 379, odst. (1) ZOK.

Společnost vyzývá zástavní věřitele, aby společnosti sdělili existenci zástavního práva k účastnickým cenným papírům vydaným společností, a to nejpozději do dne konání valné hromady společnosti.

Společnost upozorňuje vlastníky zastavených účastnických cenných papírů na jejich povinnost sdělit společnosti bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání valné hromady, skutečnost zastavení účastnických cenných papírů a osobu zástavního věřitele.

Vyjádření představenstva společnosti k přiměřenosti navrženého protiplnění: Představenstvo společnosti považuje navrženou výši protiplnění, stanovenou na základě znaleckého posudku zpracovaného soudním znalcem, za přiměřenou.

Ad 6)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje roční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku je akcionářům společnosti každoročně předkládána v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti a je k dispozici akcionářům společnosti na valné hromadě a internetových stránkách společnosti www.massag.com. Zpráva dle názoru představenstva poskytuje pravdivý popis podnikatelské činnosti společnosti a stav jejího majetku za rok 2020.

Ad 7)

Zdůvodnění:

Akcionářům bude přednesena zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti za rok 2020, stanovisko k řádné účetní závěrky za rok 2020 a zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích, následně budou výše uvedené dokumenty projednány valnou hromadou.

Ad 8)

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020 a zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti.

Zdůvodnění:

Akcionářům bude představena řádná účetní závěrka za rok 2020 s návrhem představenstva na zúčtování hospodářského výsledku společnosti a informace o výroku auditora. Akcionáři budou seznámeni se stavem hospodaření za rok 2020, aby mohla valná hromada následně rozhodnout o zúčtování hospodářského výsledku za rok 2020 a o schválení účetní závěrky.

 

Společnost je, podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a předkládat ji valné hromadě. Řádná účetní závěrka je k dispozici akcionářům na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti www.massag.com. Řádná účetní závěrka za rok 2020 včetně povinných příloh je k nahlédnutí v sídle společnosti v Bílovci, Opavská 272/2 v pondělí – pátek od 9:00 – 13:00 hodin.

Představenstvo prohlašuje, že řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, což potvrzuje jak vyjádření auditora, tak i dozorčí rady společnosti.

Představenstvo akciové společnosti a rovněž dozorčí rada společnosti navrhuje předkládanou účetní závěrku schválit

Ad 9)

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o tom, že výsledek hospodaření společnosti, zisk, za hospodářský rok 2020 ve výši 2 702 516,27 Kč bude využit na úhradu části neuhrazené ztráty z minulých let.

Zdůvodnění:

Společnost je povinna předkládat valné hromadě ke schválení návrh na zúčtování hospodářského výsledku. Návrh představenstva na zúčtování hospodářského výsledku je k dispozici akcionářům na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti www.massag.com. Dle názoru představenstva předkládaný návrh zcela odpovídá možnostem společnosti a je v zájmu jak společnosti, tak akcionářů.

Představenstvo akciové společnosti a rovněž dozorčí rada společnosti navrhuje schválit předkládaný návrh zúčtování hospodářského výsledku za rok 2020.

Ad 10)

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem pro provedení auditu řádné účetní závěrky za účetní období roku 2021 společnost H audit, s. r. o., IČ 25357336, se sídlem 28. října 1610/95, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9999

Zdůvodnění:

Dle platných právních předpisů je společnost povinna zabezpečit audit roční účetní závěrky auditorem předem schváleným valnou hromadou. Navrhovaného auditora považuje představenstvo společnosti za vhodného k provedení auditu společnosti.

Ad 11)

Zdůvodnění:

Představenstvo je v souladu s § 84 odst. 1. Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, povinno seznámit akcionáře se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami. Z této zprávy vyplývá, že společnosti nevznikla v období roku 2020 žádná újma v souvislosti se smlouvami uzavřenými s propojenými osobami. V tomto účetním období nebyly mezi propojenými osobami učiněny žádné kroky ani opatření, z nichž by společnosti vznikla újma, prospěch, výhoda či nevýhoda. Zpráva o vztazích je k nahlédnutí v sídle společnosti, akcionářům na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti www.massag.com.

Ad 12)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí členem dozorčí rady RNDr. Marka Šoltése, nar. 5. 8. 1960, bytem Za Pohořelcem 936/17, Praha 6 a Ing. Ivo Vlacha, nar. 14. 4. 1959, bytem I. P. Pavlova 196/131, Olomouc.

  Informace pro akcionáře               Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři společnosti MASSAG, a. s., kteří jsou uvedeni v seznamu akcionářů jako akcionáři společnosti. Akcionáři – fyzické osoby se při prezenci prokáži platným průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti a odevzdá výpis z obchodního rejstříku akcionáře – právnické osoby. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc musí být odevzdána při prezenci a je součástí listiny přítomných. Listina přítomných obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování. Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.      

                                          

Představenstvo společnosti                                                                                             

Ing. Zdeněk Čermák                           Ing. Roman Šplíchal                                                                                     

Předseda představenstva                  Člen představenstva                                                                                                                                                            V Bílovci, dne 26. 05. 2021                      

BACK_TO_ARTICLES
DO_YOU_LIKE  
Dodatečná lhůta pro předložení účastnických cenných papírů a výplata protiplnění

Dodatečná lhůta pro předložení účastnických cenných papírů a výplata protiplnění

Dodatečná lhůta pro předložení účastnických cenných papírů a výplata protiplnění

Odborné vzdělávání zaměstnanců MASSAG, a.s.