Lade Inhalt...
Neuigkeiten
Massag a. s. Massag a. s.

Neuigkeiten

Vyjádření představenstva společnosti Massag a.s.

Vyjádření představenstva společnosti MASSAG, a. s., se sídlem: Bílovec, Opavská 272/2, PSČ 743 01, okres Nový Jičín, IČ: 00010367, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 117  („Společnost“) k protinávrhům akcionářů v souvislosti s navrhovaným programem valné hromady svolané na 30.6.2021 do sídla Společnosti („VH“)

Společnost obdržela k dnešnímu dni následující protinávrh k jednotlivým bodům na pořadu konání VH:

1) Protinávrh akcionáře Ing. Zdeňka Krůčka, CSc, bytem Chodouň 222, 26751 Zdice („Akcionář 1“) k bodu 5. jednání VH ze dne 18.6.2021

 

        a)  Znění protinávrhu vč. jeho odůvodnění zveřejňujeme na internetových stránkách společnosti

        b)  Stanovisko představenstva Společnosti:

 

 

 

I) Akcionář 1 navrhuje, aby společně s rozhodnutím o návrhu na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře včetně rozhodnutí o výši protiplnění bylo rozhodnuto o zahájení likvidace společnosti nejpozději do konce roku 2021, a to z toho důvodu, že akcie Společnosti byly Znaleckým posudkem č. 5913/2021 o doložení přiměřenosti protiplnění za akcie společnosti MASSAG, a.s. zpracovaným společností Statikum s.r.o. dne 24.5.2021 na žádost hlavního akcionáře („ZP“) oceněny tzv. likvidační hodnotou. Důvod zvolení této metody ocenění ze strany znalce pak Akcionář 1 cituje ve svém protinávrhu. Akcionář 1 ve svém návrhu dovozuje, že pokud by Společnost v roce 2021 do likvidace nevstoupila, byla by zvolená metoda ocenění podle něj vadná, a navrhovaná kupní cena za akcie má činit 206 Kč (plus požadovaný úrok).

II) Představenstvo má za to, že se ze strany Akcionáře 1 jedná o omyl ve výkladu závěrů ZP. ZP Netvrdí, že hodnota protiplnění za akcie Společnosti ve výši 54 Kč / akcii se uplatní pouze za předpokladu, že Společnost projde likvidací. ZP konstatuje, že vzhledem k tomu, že na základě jiných oceňovacích metod by podle znalce hodnota akcií Společnosti činila méně než na základě zvolené metody (popř. by nešla stanovit vůbec), zvolil znalec metodu ocenění akcií pomocí „likvidační hodnoty“.

III) Představenstvo nemůže hodnotit postupy odborné znalecké společnosti a správnost obsahu ZP a konkrétní výsledek stanovení výše protiplnění ze strany znalce. Společnost nebyla zadavatelem vypracování ZP a na obsah ZP nemá žádný vliv. Představenstvo však s přihlédnutím k dlouhodobým hospodářským výsledkům Společnosti, stavu jejího majetku a jejího zadlužení konstatuje (jak již zaznělo v pozvánce na VH), že má za to, že výše protiplnění je stanovena přiměřeně.

IV) Akcionář 1 nepředložil žádné odůvodnění ke svému požadavku na stanovení doplatku stanoveného protiplnění ve výši 206 Kč / akcii a požadovaných úroků v případě, že Společnost v roce 2021 nevstoupí do likvidace.

V) Představenstvo z uvedených důvodů považuje návrh Akcionáře 1 za neopodstatněný.

VI) Představenstvo v té souvislosti v návaznosti na poznámku Akcionáře 1 uvádí, že Společnost v souvislosti s vypracováním ZP nevynaložila žádné náklady, protože ZP byl vyhotoven na objednávku a na náklady hlavního akcionáře.

V Bílovci dne 22.6.2021

Představenstvo společnosti MASSAG, a.s.

BACK_TO_ARTICLES
DO_YOU_LIKE